Hội đồng Điều hành

ỦY BAN CHỐNG VĂN HÓA TÔN GIÁO VẬN CỘNG SẢN

Committee  Against  Cultural and Religious Communist Propaganda(CACRCP)

uybanchongvanhoatongiaovancs@googlegruops.com,

Email:uybanchongvhtgvcs@gmail.com,

Phone: 714-468-3409

Hội đồng Điều hành

I.Trung ương Ủy ban chống văn hóa Tôn giáo vận Cộng sản

 1. Chủ tịch
 2. Phó chủ tịch Đối nội (Thường trực)
 3. Phó chủ tịch Đối ngoại
 4. Phó Chủ tịch văn hóa – Tôn Giáo
 5. Phó chủ tịch văn hóa – Lịch sử
 6. Phó chủ tịch Kin htế – Tài chánh
 7. Phó chủ tịch thông tin – Báo chí – Xã hộ
 8. Tổng Thư ký
 9. Phó tổng thư ký nội vụ (Thường trực)
 10. Phó tổng thư ký ngoại vụ
 11. Tổng T thủ quỹ
 12. Phó tổng thủ quỹ
 13. Kế toán – tàichính
 14. Phát ngôn viên
 15. Vận chuyển

II.Hội đồng chuyên trách Ủy ban chống văn hóa Tôn giáo vận Cộng sản

 1. Hội đồng giám sát
 2. Hội đồng Tôn giáo
 3. Hội đồng Dân tộc
 4. Hội đồng cố vấn
 5. Hội đồng nghiên cứu chiến lược
 6. Hội cựu chiến binh Quân lực Việtnam Cộng Hòa
 7. Hội cựu tù nhân lương tâm Tôn giáo và Chính trị
 8. Hội thương phế binh Việtnam Cộng Hòa
 9. Hội đồng y t ế
 10. Hội dân oan
 11. Hội con lai
 12. Hội Nhà báo
 13. Hội nhà văn
 14. Hội văn nghệ sĩ
 15. Hội doanh nhân
 16. Hội luật sư
 17. Hội nông dân
 18. Hội phụ nữ
 19. Hội thanh niên
 20. Hội sinh viên

III. Ban chuyên trách Ủy ban chống văn hóa Tôn giáo vận Cộngsản

 1. Ban dịch thuật
 2. Ban an ninh
 3. Ban định cư
 4. Ban cứu trợ xã – hội nhân – đạo
 5. Ban kiểm toán (Kinh tế – Tài chánh)
 6. Ban phát triển nông nghiệp
 7. Ban kỷ thuật – công nghệ

Đề nghị quý vị soạn thảo, thảo luận góp ý kiến “Bản dự thảo quy chế điều hành tạm thời” Ủy ban chống văn hóa Tôn giáo vận Cộngsản ! Xin chuyển lại địa chỉ Email : uybanchongvhtgvcs@gmail.com, Xin cảm ơn !

Bài Khác