ỦY BAN CHỐNG VĂN HÓA TÔN GIÁO VẬN CỘNG SẢN,

Ban điều hành, Ủy ban chống văn hóa tôn giáo vận Cộng sản, thành lập ngày 28/1/2018, tại Nam California,
Lễ thành lập & Ra mắt Ủy ban chống văn hóa tôn giáo vận Cộng sản.

Office : In North Carolina, 1417 South English Street Greenboro, NC, 2740,

Rev. Nguyen Cong Chinh ( President) Phone: +1(714)468-3409,

Pastor. Mathew Minh Le (Vice president) Phone: +1(714)403-4427,

Engineer. Nguyen The Phong (General secretary) Phone: +1(484)477-7436,

Email: uybanchongvhtgvcs@gmail.com, cprvn4u@gmail.com, vpef2006@gmail.com,

Phone    –  +1 (714) 468-3409,(vietnamese) – +1(657)720-7157 (English) 

Please visit the Website  – www.cprvn.org –  www.vpef.net – www.uybanchongtgvcs.com – www.covidwuhan.org

Mọi sự đóng góp xin quý vị Ký Check “Council cprvn” Gửi về Văn phòng Ủy ban. Mọi sự giúp đở của quí vị sẻ được gửi về yểm trợ cho các tù nhân lương tâm hoặc cho người Việt tỵ nạn tại Thailand hay quỹ xã hội cứu trợ giúp đở cho những nạn nhân bị Cộng sản đàn áp bức hại tại Việt nam. Mọi sự đống góp của quý vị sẻ được khấu trừ khai thuế theo luật liên bang Hoa kỳ,