Hai ngày vận động nhân quyền và tự do tôn giáo với Mục Sư Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng tại Thủ Đô Washington-DC

Hai ngày vận động nhân quyền và tự do tôn giáo với Mục Sư Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng tại Thủ Đô Washington-DC

Thứ Ba, 24-10 là ngày công tác vận động nhân quyền và tự do tôn giáo đầu tiên của MS Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng tại thủ đô Washington. Lúc 11 giờ sáng MS Chính và Bà Hồng đã đến thuyết trình tại Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (US Commission on International Religious Freedom – USCIRF). Sau đó vào lúc 2 giờ chiều đã có một buổi họp với Dân Biểu Hoa Kỳ Bill Posey thuộc tiểu bang Florida. 
Sau cùng là buổi thuyết trình lúc 3 giờ chiều trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos của Quốc Hội Hoa Kỳ (Tom Lantos Human Rights Commission) và Nhóm Dân Biểu Quan Tâm về Vấn Đề Việt Nam của Quốc Hội Hoa Kỳ (Congressional Caucus on Vietnam). Buổi họp này đặt dưới quyền chủ tọa của DB Lou Correa (Dân Chủ, CA) với sự tham dự của  DB Joe Lofgreen (Dân Chủ, CA), và DB Ed Royce (Cộng Hòa, CA), Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hệ Viện. 
Trong ngày thứ hai, 25-10, phái đoàn vận động nhân quyền và tự do tôn giáo đã họp với Bộ Ngoại Giao dưới quyền chủ tọa của Ô. Scott Busby, Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động.
BPSOS đã tổ chức những cuộc vận động hành lang cho nhân quyền và tự do tôn giáo này. Sau đây là một vài hình ảnh đã thu nhận được tại ba buồi họp trên đây và hai bài tường thuật của VOA và RFA.
Vận động tại Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.
Vận động tại Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.
Họp với DB Bill Posey (Cộng Hòa, FL).
DB Bill Posey xem xét tài liệu vi phạm nhân quyền tại Việt Nam
Tường trình vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo trước Ủy Ban
Nhân Quyền Tom Lantos và Nhóm Dân Biểu Quan Tâm về Vấn
Đề Việt Nam.
Phái đoàn vận động nhân quyền và tự do tôn giáo tại Bộ Ngoại
Giao Hoa Kỳ.
MS Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng phát biểu tại Hội
Nghị Bàn Tròn về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế tại văn phòng Thượng
Viện Hoa Kỳ.
MS Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng gặp gỡ DB Chris
Smith (Cộng Hòa, NJ).
MS Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng gặp gỡ Mục Sư Rabbi
David Saperstein (thứ hai từ trái).

Bài Khác