XIN CHÚC MỪNG NGƯỜI TÙ ĐÃ TRỞ VỀ….

12-02-2019.XIN CHÚC MỪNG NGƯỜI TÙ ĐÃ TRỞ VỀ.…………………….Cô Võ Như Huỳnh.Phạm tội đi biểu tình ngày 10/6/2018.

Posted by Tan Nguyen Duy on Monday, February 11, 2019

Bài Khác