THÔNG CÁO BÁO CHÍ.

Xin chào tất cả mọi người vào buổi trưa. (Vietnamese)

Điều gì xảy ra trên thế giới cho nhân loại hôm nay không có gì ngạc nhiên cả. Bởi vì Kinh Thánh (Mathew, 24), (Daniel) và (Khải Huyền) đã cảnh báo chúng ta về sự trở lại của Chúa Jêsus Christ chúng ta …

Có gì còn lại của tương lai, chúng ta phải cầu nguyện hết lòng và ẩn bí mật trong Chúa (Tv 91: 1-16)
Và vui mừng trong Thiên Chúa và chỉ cầu nguyện. Bởi vì Chúa là gần (Philip 4: 4-8) (TT Donal Trump ban bố tình trạng khẩn cấp: https://www.facebook.com/tinhoakymoinhatvn/videos/211675086604054/?t=6)

Các Corona đại dịch, còn được gọi là COVID19, cũng giống như một con quái vật và có thể giết chết hàng triệu người trên khắp thế giới. Tổng thống Donal Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tất cả các cuộc họp tại Quốc hội, Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Ủy ban Tự do Mỹ dừng lại. Bao gồm các lễ hội cộng đồng và dân tộc Việt Nam phải dừng lại với nhau. Điều này khiến cuộc họp ngày 28/3/2020 tổ chức tại nhà thờ UMCC, Greenboro, NC, cũng dừng lại. Bởi vì mức độ nguy hiểm của đại dịch COVID19. Tông tin về COVID19: https://www.facebook.com/BusinessInsiderScience/videos/647978236025281/?t=15

Những Linh mục và Giám mục tại Ý đã qua đời bởi nhiễm COVID19,

CÁC LINH MỤC ĐÃ QUA ĐỜI VÌ COVID-19

Các linh mục luôn ở trong dân … nên không thể tránh khỏi việc các ngài cũng nằm trong danh sách lây nhiễm Coronavirus bởi dịch bệnh đáng sợ này.
 Ở một số giáo phận ở miền bắc nước Ý, những con số rất ấn tượng. Cho đến ngày hôm qua, 17 tháng 3, đây là những linh mục đã ra đi để về với Chúa.
 Nhiều người là giáo sĩ trong bệnh viện hoặc linh mục giáo xứ ở những khu vực bị nhiễm bệnh nhiều nhất. Vị trẻ nhất 55 tuổi và già nhất 104,

Các đại dịch COVID19 có thể gây ra nhiều cái chết và cuộc khủng hoảng an ninh kinh tế toàn cầu. Các hoạt động xã hội của các quốc gia sẽ nằm trong tình trạng hỗn loạn và tình hình tội phạm sẽ tăng lên.

Đây là trách nhiệm của nhà quản trị Giáo Hội để thông báo và khuyến khích các thành viên trong gia đình, Giáo Hội và xã hội, để đám đông giới hạn, để bảo vệ cơ thể, vệ sinh cá nhân và thường xuyên rửa tay. khi ăn và sau khi ăn hoặc khi đi ra ngoài và đi về nhà.

Khi phát hiện các triệu chứng sau đây, ngay lập tức thông báo cho 911 và di chuyển trực tiếp đến khu vực kiểm dịch và không nên đi đến các dịch vụ y tế địa phương vì các dịch vụ y tế địa phương không có đủ trang thiết bị và điều kiện. phương tiện kiểm soát COVID19.

– Sốt cao, ho khan, khó thở, đau đầu, kéo dài 2-14 ngày. Đây cũng là thời gian ủ bệnh (COVID19).- Theo thông tin thống kê mới nhất của bệnh toàn cầu Dịch giám sát các chuyên gia, 142.320 người hiện đang nhiễm COVID19. COVID19 đã phát triển và lây lan đến 129 quốc gia trên toàn thế giới. Sự bùng nổ COVID1 lớn nhất là bây giờ không còn nằm ở châu Á. Nhưng sự bùng nổ COVID19 lớn nhất hiện đang trong khu vực châu Âu.


Như một biện pháp phòng ngừa chống lại COVID19, các mối quan hệ trong nhà thờ hay ngoài xã hội không chỉ đạo. Nhưng Đức Chúa Trời cho công nghệ để phát triển, chúng ta có thể nói chuyện trên Zoom, Facebook, Viber hoặc Mặt Time. Hy vọng rằng cuộc họp tại nhà thờ UMCC có thể được thực hiện trên zoom meting.

Tất cả chúng ta bắt đầu một chiến dịch cầu nguyện toàn cầu. Và hy vọng, Thiên Chúa sẽ cứu thế giới này một khi người ta biết làm thế nào để tin vào Chúa Giêsu Kitô và thờ phượng Ngài.
Hãy cầu nguyện cho nhau.
Hòa bình & Ân sủng.

LM Nguyễn Công Chính,

Điện thoại. 714-468-3409,

Hello everyone at noon. (English)

What happens to the World to humanity today is not surprising at all. Because the Bible (Mathew, 24), (Daniel) and (Revelation) have warned us of the return of our Lord Jesus Christ …

What remains of the future, we must pray wholeheartedly and hide secretly in the Lord (Psalm 91: 1-16)
And rejoice in God and pray only. Because the Lord is near (Philip 4: 4-8) https://www.facebook.com/tinhoakymoinhatvn/videos/211675086604054/?t=6)

The Corona pandemic, also known as COVID19, is like a monster and can kill millions of people around the world. President Donal Trump has declared a state of emergency. All meetings at Congress, State Department, and American Religious Freedom Commission stopped. Including the festivities Vietnamese communities and races must stop together. This made the meeting on 28/3/2020 held at UMCC Church, Greenboro, NC, also stopped. Because of the dangerous level of the COVID19 pandemic.

The COVID19 pandemic can cause many deaths and global economic security crisis. The social activities of the states will be in turmoil and the situation of crime will increase.

It is the responsibility of Church administrators to inform and encourage family members, the Church and society, to limit crowds, to protect the body, personal hygiene and to frequently wash hands. when eating and after eating or when going out and going home.

Upon detecting the following symptoms, immediately notify 911 and move directly to the quarantine area and should not go to the local health service because local health services do not have enough equipment and conditions. means of controlling COVID19. https://www.facebook.com/BusinessInsiderScience/videos/647978236025281/?t=15

ITEMS THAT BECOME A COVID-19
The priests are always in the people … so it is inevitable that they are also on the list of Coronavirus infection because of this frightening disease.
 In some dioceses in northern Italy, the numbers are impressive. Until yesterday, March 17, these were priests who had gone away to return to God.
 Many are missionaries in hospitals or parish priests in the most affected areas. The youngest is 55 years old and the oldest is 104,

– High fever, dry cough, shortness of breath, headache, lasting from 2 to 14 days. This is also the incubation period (COVID19).- According to the latest statistical information of global disease Translate monitoring experts, 142,320 people are currently infected with COVID19. COVID19 has developed and spread to 129 countries around the world. The largest COVID1 outbreak is now no longer located in Asia. But the biggest COVID19 outbreak is currently in the European region.
As a precaution against COVID19, relationships within the church or outside of society are not direct. But God for technology to develop, we can talk on Zoom, Facebook, Viber or Face Time. Hopefully the meeting at UMCC church can be done on Zoom meting.

We all started a global prayer campaign. And hopefully, God will save this World once people know how to believe in Jesus Christ and worship Sir.
Pray for each other.
Peace & Grace

Rev. Nguyen Cong Chinh,

Phone. 714-468-3409,

Bài Khác