Nội Quy

Bản Nội Quy

 Lời Mở Đầu:

Đứng trước đại họa mất nước cận kề, trước sự xâm nhập lũng đoạn sinh hoạt văn hóa và tôn giáo tại Hải Ngoại của cái gọi là nghị quyết 36. Chúng tôi gồm các Lãnh đạo Tôn giáo, các Tổ chức, Hội đoàn, Đảng phái Chính trị, các Nhân sĩ Trí thức, Danh nhân Yêu nước tT nạn Cộng sản đứng ra thành lập: Ủy Ban Chống Văn hóa Tôn Giáo Vận của Cộng sản (UBCVHTGVCS) Mẫu số chung của chúng ta là “Người Việt Nam”. Với lương tâm trách nhiệm là Công Dân Việt Nam, chúng ta phải có trách nhiệm lên tiếng đấu tranh bảo vệ quyền lợi và sự sống còn của Dân Tộc và Quốc Gia, trong đó có anh em, bà con, ông bà tổ tiên của mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta dù ở đâu, vị trí địa vị chúng ta là gì đi chăng nữa, thì mẫu số chung của chúng ta cũng là người Việt Nam, cho nên chúng ta phải có trách nhiệm đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc Dân Tộc.

Điều I. Mục Đích

Đồng hành cùng với toàn dân trong Quốc Nội và Hải Ngoại đứng lên đấu tranh bất bạo động để giải thể bạo quyền Cộng sản, chống lại ý đồ Hán hóa Việt Nam. Vạch mặt những tên Việt gian Cộng sản đội lốt quốc gia núp trong các tổ chức tôn giáo, hội đoàn, các cơ quan truyền thông báo chí để tuyên truyền cho Cộng sản, gây chia rẽ phân hóa hàng ngũ Quốc gia. Cùng với đồng bào Việt Nam ở Hải Ngoại, liên kết chặt chẽ với chính quyền địa phương để vô hiệu hóa mọi hoạt động văn hóa, tôn giáo vận của Cộng sản.

Điều II. Tôn Chỉ

Ủy Ban Chống Văn hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản là một tổ chức hoạt động độc lập, đặt quyền lợi Dân Tộc Quốc Gia lên trên hết, không lệ thuộc vào bất cứ tổ chức tôn giáo, đảng phái chính trị, hội đoàn & cá nhân nào.

Điều III. Chủ Trương

 • Bảo vệ lịch sử và nền văn hóa truyền thống của Dân Tộc, Nhân Bản, Khai Phóng và hưởng thụ các giá trị Nhân Quyên, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng của mọi tôn giáo, phù hợp với Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.
 • Chống lại văn hóa Mác Lê ngoại lai, mọi hình thức Hán hóa nô dịch dân tộc. Chống lại mọi hình thức văn hóa tôn giáo vận của tập đoàn Việt gian Cộng sản qua nghị quyết 36. Chống lại chế độ độc tài và tội ác Cộng sản.
 • Vạch mặt những tên Việt gian đội lốt Quốc Gia, đội lốt tôn giáo, đội lốt văn nghệ sĩ, đội lốt truyền thông báo chí, thương mại, hoặc các thành phần nhập cảnh thăm than nhân, du học sinh, du lịch để thực thi nghị quyết 36 của Cộng sản. Nhằm lũng đoạn gây chia rẽ và làm xáo trộn đời sống an lành của cộng đồng Người Việt tỵ nạn Cộng sản tại Hải ngoại.

Điều IV. Tư Cách Pháp Nhân

Ủy Ban Chống Văn hóa Tôn Giáo vận Cộng sản là một tổ chức bất vụ lợi “501(3c)”. Hoạt động độc lập, công khai, minh bạch, không mang tính chất lợi lộc cá nhân hoặc phe nhóm.

Điều V. Văn Phòng

Tạm thời văn phòng của UBCTGVHVCS đặt tại số 10321 Bolsa Ave., Westminster, CA, 92683. (Thánh Đường Little Sài Gòn) Nam California, Hoa kỳ.

Điều VI. Hội Viên

Tất cả người Việt Tị Nạn Cộng sản trên 18 tuổi không phân biệt giới tính, tôn giáo, đãng phái chính trị, đều có quyền gia nhập vào Ủy Ban qua sự giới thiệu của một thành viên và được thông qua bởi đa số thành viên trong Ủy Ban Điều Hành & được chấp thuận bởi Hội Đồng Giám Sát.

Khoản 1. Quyền Hạn của Thành Viên: Các Thành Viên có quyền tham dự, phát biểu đóng góp ý kiến, và biểu quyết trong các phiên họp, cùng ứng cử và bầu cử trong mọi chức vụ trong Ủy Ban Điều Hành & Hội Đồng Giám Sát theo các điều khoản được quy định tại Bản Nội Quy này hoặc Bản Quy Chế Điều Hành tạm thời.

Khoản 2.  Ngân Quỹ: Để có ngân khoản cho Ủy Ban hoạt động, mỗi thành viên sẽ đóng tối thiểu một trăm Dollars ($100.00) một năm. Ngoài ra các thành viên có sự đóng góp nào nhiều hơn cho Ủy Ban thì tự nguyện dâng hiến tuỳ hỉ.

Khoản 3. Chấm Dứt Tư Cách Thành Viên:

Phần 1. Mỗi thành viên đều có quyền tự chấm dứt mối liên kết với UBCVHTGVCS vì bất cứ lý do gì sau khi thông báo cho Chủ tịch hoặcTổng Thư Ký của Ủy Ban Điều Hành.

Phần 2. Khi một thành viên bị kết án đại hình, tuy thành viên đó sẽ được chăm sóc tinh thần nhưng tư cách thành viên của người đó đương nhiên bị chấm dứt, được thông qua bởi một cuộc họp của Ủy Ban Điều Hành.

Phần 3. Khi một thành viên không tham gia sinh hoạt với UBCVHTGVCS trong thời gian sáu (6) tháng, thì thành viên đó không còn là thành viên của Ủy ban. Tuy nhiên Ủy ban cũng có văn bản thông báo cho các thành viên trong nội bộ Ủy ban được biết. Nếu thành viên đó muốn trở lại sinh hoạt với Ủy ban, thì thành viên đó phải đi qua thủ tục gia nhập giống như một thành viên mới.

Phần 4. Ngoài ra, một thành viên có thể bị chấm dứt tư cách thành viên nếu người đó có bằng chứng làm việc cho Cộng sản hoặc có bằng chứng liên hệ với chính quyền Cộng sản. Khi có trường hợp như thế có thể xảy ra thì Ủy Ban Điều Hành có bổn phận làm việc

với thành viên vi phạm đó và xác nhận mức độ vi phạm như thế nào. Nếu thành viên đó vi phạm nghiêm trọng thì Ủy ban Điều hành triệu tập một cuộc họp cùng Hội Đồng Giám Sát và sẽ đưa ra một quyết định bằng văn bản trục xuất ra khỏi Ủy ban. Và sẽ có bản thông cáo báo chí hầu thông báo rộng rãi đến đồng hương người Việt nam tỵ nạn được biết.

Phần 5. Thành viên Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản vẫn về Việt Nam thăm thân nhân không bị vi phạm vào phần 4 trên. Nếu vi phạm phần 4, thì sẻ bị xử lý theo phần 4 trong bản nội quy này.

Khoản 4. Hội Họp:

Phần 1. Họp Đại Hội Hàng Năm: UBCVHTGVCS sẽ họp đại hội vào tháng bảy (7) hàng năm. Địa điểm, ngày giờ & chương trình nghị sự sẽ do Ủy Ban Điều Hành & Hội Đồng Giám Sát quyết định.

Phần 2. Họp Định Kỳ của UBĐH: Ủy Ban Điều Hành sẽ họp vào các tháng sau: Tháng Một (1), Tháng Tư (4), Tháng Sáu (6), và Tháng Mười (10) hàng năm.  Địa điểm, ngày giờ & chương trình nghị sự sẽ do Ủy Ban Điều Hành quyết định. Những quyết định của Ủy Ban Điều Hành phải được Hội Đồng Giám Sát thông qua trước khi thi hành.

Phần 3. Họp Định Kỳ của HĐGS: Hội Đồng Giám Sát sẽ họp vào các tháng sau: Tháng Một (1), Tháng Tư (4), Tháng Sáu (6), và Tháng Mười (10) hàng năm. Có thể họp chung với UBĐH hoặc là họp sau UBĐH để thông qua các quyết định của Ủy Ban Điều Hành.

Phần 4. Họp Bất Thường: Khi có trường hợp đặc biệt, Ủy Ban Điều Hành và Hội Đồng Giám Sát có thể họp bất thường với sự triệu tập của vị Chủ Tich UBCVHTGVCS.

Phần 5. Qui Định Túc Số Đại Biểu: Số đại biểu của Ủy Ban Điều Hành, cũng như Hội Đồng Giám Sát cần phải đủ túc số qui định là hai phần ba (2/3) để tiến hành buổi họp.

Điều VII. Điều Hành:

UBCVHTGVCS sẽ được điều hành bởi Ủy Ban Điều Hành, Hội Đồng Giám Sát và được cố vấn bởi Hội Đồng Cố Vấn.

Khoản 1. Ủy Ban Điều Hành:  Gồm một (1) chủ tịch, sáu (6) phó chủ tịch, một (1) tổng thư ký, bốn (4) phó tổng thư ký, và hai (2) thủ quỹ.

Khoản 2. Hội Đồng Giám Sát: Gồm một (1) chủ tịch, hai (2) phó chủ tịch, và hai (2) ủy viên.

Khoản 3. Hội Đồng Cố Vấn: Các cá nhân, các tổ chức hội đoàn, các đảng phái chính trị, tôn giáo, danh nhân, nhân sĩ trí thức hoặc người Việt Nam hoặc người ngoại quốc trên toàn thế giới, được Ủy Ban Điều Hành mời và được thông qua bởi Hội Đồng Giám Sát.

Khoản 4. Ứng Cử & Bầu Cử vào Ủy Ban Điều Hành & Hội Đồng Giám Sát: Các thành viên trong Ủy Ban Điều Hành và Hội Đồng Giám Sát sẽ được bầu vào Đại Hội Tháng Bảy (7) hàng năm.

Phần 1. Nhiệm Kỳ của Ủy Ban Điều Hành (UBĐH): Sau lần ra mắt đầu tiên (2018), nhiệm kỳ của các thành viên UBĐH được sắp xếp như sau:

 1. Tổng thư ký, ba (3) phó chủ tịch, hai (2) phó thư ký và một (1) thủ quỹ sẽ được bầu lại vào Đại Hội Tháng Bảy (7) năm 2019. (Các vị nầy sẽ tự nguyện hoặc bốc thăm để ra ứng cử) Sau đó nhiệm kỳ là hai (2) năm.
 2. Chủ tịch, ba (3) phó chủ tịch, hai (2) phó thư ký và một (1) thủ quỹ sẽ được bầu lại vào Đại Hội Tháng Bảy (7) năm 2020. Sau đó nhiệm kỳ là hai (2) năm.

Phần 2. Nhiệm Kỳ của Hội Đồng Giám Sát (HĐGS): Sau lần ra mắt đầu tiên (2018), nhiệm kỳ của các thành viên trong HĐGS được sắp xếp như sau:

 1. Một (1) phó chủ tịch, và một (1) ủy viên sẽ được bầu lại vào đại hội tháng bảy (7) năm 2019. (Các vị nầy sẽ tự nguyện hoặc bốc thăm để ra ứng cử.) Sau đó nhiệm kỳ là hai (2) năm.
 2. Chủ tịch, một (1) phó chủ tịch, một (1) ủy viên sẽ được bầu lại vào đại hội tháng bảy (7) năm 2020. Sau đó nhiệm kỳ là hai (2) năm.

 Khoản 5. Thể Lệ Ứng Cử & Bầu Cử:  Các thành viên bầu cử “Nhưng Trời Chọn”. Tất cả các thành viên hợp lệ, đều có quyền ra ứng cử và bầu cử cho các chức vụ trong Ủy Ban Điều Hành & Hội Đồng Giám Sát theo thể lệ sau. Số lượng ứng viên thường là gấp đôi hoặc trên số lượng các thành viên cần bổ sung vào Ủy Ban Điều Hành hoặc Hội Đồng Giám Sát. Đề cử riêng từng chức vụ. Với danh sách được đề cử các thành viên hợp lệ sẽ bầu từ một (1) hay nhiều ứng viên trong danh sách, và kết quả được tính như sau:

 1. Tất cả các ứng viên nhận được số phiếu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) trở lên, coi như tạm thời được đắc cử. Sau đó mời một (1) hoặc nhiều thành viên trong Hội Đồng Cố Vấn bốc thăm.`
 2. Trong trường hợp nếu các ứng viên được bầu với số phiếu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) trở lên, vừa đúng số lượng cần được bổ sung vào Ủy Ban Điều Hành hoặc Hội Đồng Giám Sát thì các ứng viên đó được coi như đã đắc cử, không cần thông qua thủ tục bốc thăm.

c. Trong trường hợp kết quả cuộc bầu cử trong vòng một (lần đầu) không đạt được như trên (a hoặc b). Thì các ứng viên nào nhận được số phiếu từ năm mươi lăm phần trăm (55%) đến bảy

mươi tư (74%) được coi như tạm thời đắc cử, sau đó mời một (1) hoặc nhiều thành viên trong Hội Đồng Cố Vấn bốc thăm.

 1. Trong trường hợp nếu các ứng viên được bầu với số phiếu từ năm mươi lăm phần trăm (55%) đến bảy mươi tư (74%) vừa đúng số lượng cần được bổ sung vào Ủy Ban Điều Hành hoặc Hội Đồng Giám Sát thì các ứng viên đó được coi như đã đắc cử, không cần thông qua thủ tục bốc thăm.
 2. Trong trường hợp kết quả cuộc bầu cử trong vòng một (lần đầu) không đạt được như trên (a, b, c hoặc d). Các ứng viên nào không được số phiếu trên năm mươi bốn phần trăm (54%) thì các ứng viên đó sẽ được bầu lại trong vòng hai hoặc cho đến khi đạt kết quả của điều a, hoặc điều b, c hoặc điều d ở trên.

Điều VIII. Đa Dạng Hóa Nhân Sự

Để bảo đảm sự độc lập của UBCVHTGVCS, các hội viên của mỗi Tôn Giáo, Đảng Phái, Hội Đoàn hoặc Sắc Tộc Thiểu Số đều phải giới hạn nhiều nhất là hai (2) thành viên trong Ủy Ban Điều Hành, một (1) thành viên trong Hội Đồng Giám Sát, ba (3) thành viên trong Hội Đồng Cố Vấn.

Điều IX. Tu Chính Nội Qui

Tất cả những điều khoản trong nội qui nầy có thể được thay đổi hoặc bổ sung nếu có ý kiến hay nào do hai (2) thành viên đưa ra và được hai phần ba (2/3) thành viên hiện diện đồng ý.

Điều X.  Qui Định Điều Hành Buổi Họp

Tất cả các chương trình nghị sự của các buổi họp, như là Ủy Ban Điều Hành, Hội Đồng Giám Sát, các Tiểu Ủy Ban, họp Đại Hội hàng năm, hay là các ban nghành khác sẽ điều hành buổi họp theo Phương Pháp của Robert (Robert’s Rules of Order)

Chúng tôi ký tên dưới đây là những nhân sĩ thành lập UBCVHTGVCS là cơ quan bất vụ lợi, tổ chức và hiện hữu theo luật

Của Tiểu Bang California & chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ, trân trọng chứng nhận Bản Nội Qui đã được thông qua là Điều Lệ của UBCVHTGVCS chúng tôi.

 

Công Lý- Hòa Bình- Ân Sũng & Tự Do Cho Dân Tộc Việt nam.

 

Ngày 17 tháng 3 năm 2018

Thay mặt

ỦY BAN CHỐNG VĂN HÓA TÔN GIÁO VẬN CỘNG SẢN

 

  Chủ tịch Ủy ban 

Mục sư Nguyễn Công Chính

 

Tổng thư ký

TG Nguyễn Thế Phong 

 

Hội đồng Giám sát 

Nhân sĩ Nguyễn Văn Tánh 

Phó Chủ tịch Thường trực

Mục sư Lê Minh

 

   Hội đồng Giám sát

Quân nhân Phan Kỳ Nhơn

 

Phó tổng Thư ký

Nhân sĩ Vũ Hoàng Hải

Bài Khác