Ngươi sẽ không có vị thần nào khác trước ta: Tại sao các chính phủ phân biệt đối xử với người thiểu số tôn giáo?

Jonathan Fox (Tiến sĩ Đại học Maryland, 1997) là Giáo sư Tôn giáo và Chính trị Yehuda Avner, giám đốc dự án Tôn giáo và Nhà nước (RAS). (www.reludaandstate.org), và một nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Khởi nghiệp của Bar-Ilan.

Thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2019
12:30 chiều 1:30 chiều
Viện tự do tôn giáo
316 Pennsylvania Ave SEWashingtonUnited States (bản đồ)
Lịch Google ICS


Tham gia với chúng tôi để thảo luận với Jonathan Fox về cuốn sách sắp tới của ông: Ngươi sẽ không có vị thần nào khác. Đọc một bản tóm tắt của cuốn sách mới nhất của ông từ Cambridge Press bên dưới:

Jonathan Jonathan Fox xem xét các nguyên nhân của sự phân biệt tôn giáo (GRD) dựa trên chính phủ chống lại 771 dân tộc thiểu số ở 183 quốc gia trong suốt hai mươi lăm năm, trong khi đưa ra những lý do có thể giải thích tại sao một số người thiểu số bị phân biệt đối xử hơn những người khác.

Fox minh họa sự phức tạp vốn có trong các nguyên nhân của GRD, có thể xuất hiện từ hệ tư tưởng thế tục, độc quyền tôn giáo, chính sách chống tôn giáo, mối quan tâm an ninh và nhiều hơn nữa. Các nền dân chủ phương Tây có xu hướng phân biệt đối xử nhiều hơn các quốc gia đa số Kitô giáo ở các nước đang phát triển, cho dù họ có dân chủ hay không.

Chúng tôi sẽ có một buổi tiếp tân trước sự kiện bắt đầu lúc 12 giờ tối.

Jonathan Fox (Tiến sĩ Đại học Maryland, 1997) là Giáo sư Tôn giáo và Chính trị Yehuda Avner, giám đốc dự án Tôn giáo và Nhà nước (RAS). (www.reludaandstate.org), và một nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Khởi nghiệp của Bar-Ilan.

Ông chuyên về ảnh hưởng của tôn giáo đến chính trị mà ông kiểm tra bằng cả phương pháp định lượng và định tính. Nghiên cứu của ông cũng điều tra tác động của tôn giáo đối với xung đột trong nước, khủng bố, can thiệp quốc tế và quan hệ quốc tế.

Các mối quan tâm nghiên cứu khác của ông bao gồm phân tích định lượng về lý thuyết “Cuộc đụng độ của các nền văn minh” của Samuel Huntington, chủ nghĩa dân tộc và xung đột sắc tộc. Những cuốn sách gần đây của ông bao gồm Ngài sẽ không có vị thần nào khác trước tôi:

Tại sao các chính phủ phân biệt đối xử với các tôn giáo thiểu số (Nhà xuất bản đại học Cambridge, 2020) và Giới thiệu về tôn giáo và chính trị: Lý thuyết và thực hành, ấn bản lần 2 (New York, NY: Routledge, 2018) .

Sự kiện trước đó: ngày 23 tháng 10
Trao đổi tàn bạo: Diệt chủng, buôn bán và con người làm quà tặng

______________________________________________________________________________________

Thou Shalt Have No Other Gods Before Me: Why Governments Discriminate Against Religious Minorities
Wednesday, November 20, 2019
12:30 PM 1:30 PM
Religious Freedom Institute
316 Pennsylvania Ave SEWashingtonUnited States (map)
Google Calendar ICS
Cover mock up.jpg

Join us for a discussion with Jonathan Fox on his upcoming book: Thou Shalt Have No Other Gods. Read a summary of his latest book from Cambridge Press below:

“Jonathan Fox examines the causes of government-based religious discrimination (GRD) against 771 minorities in 183 countries over the course of twenty-five years, while offering possible reasons for why some minorities are discriminated against more than others.

Fox illustrates the complexities inherent in the causes of GRD, which can emerge from secular ideologies, religious monopolies, anti-cult policies, security concerns and more. Western democracies tend to discriminate more than Christian-majority countries in the developing world, whether they are democratic or not.” Read more here.

We will have a pre-event reception starting at 12pm.

onathan Fox (Ph.D. University of Maryland, 1997) is the Yehuda Avner Professor of Religion and Politics, director of the Religion and State (RAS) project. (www.religionandstate.org), and a senior research fellow at Bar-Ilan’s Begin-Sadat Center for Strategic Studies.

He specializes in the influence of religion on politics which he examines using both quantitative and qualitative methodology. His research also investigates the impact of religion on domestic conflict, terrorism, international intervention, and international relations.

His other research interests include the quantitative analysis of Samuel Huntington’s “Clash of Civilizations” theory, nationalism, and ethnic conflict.

His recent books include Thou Shalt Have No Other Gods Before Me: Why Governments Discriminate against Religious Minorities (Cambridge university Press, 2020) and An Introduction to Religion and Politics: Theory and Practice, 2nd edition (New York, NY: Routledge, 2018).

Earlier Event: October 23
Brutal Exchange: Genocide, Trafficking, and the Human Person as Gift

Bài Khác