LỘT MẶT NẠ SƯ THẦY PHẬT GIÁO VIỆT NAM LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM,

Đoàn Công Thành sinh năm 1958, bí danh Thích Thông Kinh

LỘT MẶT NẠ PHẬT GIÁO VIỆT NAM: CON RỐI CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM Giấy Chứng Nhận của Bộ Nội Vụ CHXHCNVN (tà quyền cộng sản) cấp cho Đoàn Công Thành sinh năm 1958, bí danh Thích Thông Kinh đi công du năm 1994, có hiệu lực 5 năm với nhiệm vụ phân hóa sự đoàn kết chống cộng sản của cộng đồng và tôn giáo người Việt nam ở tại nước ngoài.

công du năm 1994, có hiệu lực 5 năm với nhiệm vụ phân hóa sự đoàn kết chống cộng sản của cộng đồng và tôn giáo người Việt nam ở nước ngoài.

Tuy đảng viên Thích Thông Kinh đã đi chầu Diêm Vương năm 2018, tài liệu nầy đưa ra nhằm mục đích để cộng đồng Việt trong và ngoài nước hiểu mà tránh vòi bạch tuộc của cộng sản. Bằng chứng thật rõ ràng! Phật Giáo Việt Nam là vũ khí của cộng sản dùng để củng cố địa vị cầm quyền của chế độ độc tài đỏ. Đừng trách vì sao chúng tôi có thành kiến với các sư sãi mặc áo cà sa, đầu cạo trọc, miệng niệm nam mô mà lòng dạ búa liềm! Fb Lê Đăng Ngô Đồng https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157295840469821&id=619994820

Bài Khác