Kỷ niệm 3 năm thành lập “Ủy ban chống văn hóa, tôn giáo, vận Cộng sản”(28/3/2018-28/3/2020)

Thành lập Ủy ban chống văn hóa,tôn giáo vận Cộng sản.
Thành lập Uy ban chống văn hóa, tôn giáo vận Cộng sản,
https://youtu.be/soMhX9imoL8
Tường trình chương trình thành lập Ủy ban chống văn hóa, tôn giáo vận Cộng sản,

81/03/2018. Vú Nhân SBTN. UB-CVHTGVCS: https://www.youtube.com/watch?v=tmOCdXJjIRA
13/12/2018. Phan Đại Nam SBTN. UB-CVHTGVCS: https://www.youtube.com/watch?v=H6m0MnqIn8A
13/12/2017. freevn.net. UB-CVHTGVCS: https://www.youtube.com/watch?v=soMhX9imoL8
17/03/2018. freevn.net. UB-CVHTGVCS: https://www.youtube.com/watch?v=ClHmDbXsRJ8
17/03/2018. Radio Đáp lời sông núi. UB-CVHTGVCS: https://www.youtube.com/watch?v=MT8OM_xf2mQ
https://www.youtube.com/watch?v=WPnNOSJCkTE

Bài Khác