Kỷ niệm 3 năm thành lập “Ủy ban chống văn hóa, tôn giáo, vận Cộng sản”(28/3/2018-28/3/2020)

Thành lập Ủy ban chống văn hóa,tôn giáo vận Cộng sản.
Thành lập Uy ban chống văn hóa, tôn giáo vận Cộng sản,
Tường trình chương trình thành lập Ủy ban chống văn hóa, tôn giáo vận Cộng sản,

81/03/2018. Vú Nhân SBTN. UB-CVHTGVCS: https://www.youtube.com/watch?v=tmOCdXJjIRA
13/12/2018. Phan Đại Nam SBTN. UB-CVHTGVCS: https://www.youtube.com/watch?v=H6m0MnqIn8A
13/12/2017. freevn.net. UB-CVHTGVCS: https://www.youtube.com/watch?v=soMhX9imoL8
17/03/2018. freevn.net. UB-CVHTGVCS: https://www.youtube.com/watch?v=ClHmDbXsRJ8
17/03/2018. Radio Đáp lời sông núi. UB-CVHTGVCS: https://www.youtube.com/watch?v=MT8OM_xf2mQ
https://www.youtube.com/watch?v=WPnNOSJCkTE

Bài Khác