HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG .

TRẦN HƯNG ĐẠO

Hưng là trỗi dậy, nổi lên. Đạo là sách lược, đường lối. Hưng Đạo Vương là người nhà Trần có công phục hưng đất nước, được phong tước Vương.

Phong hiệu của ông là Nhân Vũ, nghĩa là trong Vũ có Nhân. Có Nhân mà không đủ Vũ thì không trị loạn được, có Vũ mà không có Nhân thì thành Bạo. Nhân trước Vũ sau.

Khi cầm quân chống giặc Mông lần đầu tại biên giới, uy tín của ông lên cao trong triều đình và quân đội, lại thêm việc ông thuộc dòng chính của Thái Tổ Trần Thừa, cùng việc vua còn trẻ mà ông thì làm đại tướng nắm quân đội công cao, e ngại tôn thất và triều thần nghi kỵ, ông tự trả binh quyền lui về Vạn Kiếp ở ẩn. Đó là Đại Trí.

Khi giặc xâm lược lần 2 và 3, triều đình cần tướng chống giặc, ông lại bỏ qua tị hiềm xưa, đem tài võ trị ra cầm binh giúp nước, lấy ít địch nhiều mà thắng, đó là Đại Dũng.

Khi triều đình phải chạy về hướng Nam để tránh mũi nhọn của giặc, ông được giao mười vạn tinh binh để kháng chiến, có kẻ tham tấu nói ông nên tự lập xưng vương, đòi lại ngai vàng cho dòng chính. Ông bèn chém đầu kẻ tham tấu, đó là Đại Nghĩa.

Khi nắm chức Quốc Công Tiết Chế, những gia thần gia tướng riêng của ông theo ông giết giặc lập công đều được ông dâng biểu báo công trọn vẹn để triều đình phong tước, không tiếm công lao của cấp dưới. Một loạt các tướng văn trị võ công dưới quyền ông về sau đều là danh tướng của Việt Nam như Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Ngô Thì Kiến… đó là Đại Tín.

Sau khi nắm chức Bình Bắc Đại Nguyên Soái, phong hàm Đại Vương, khi vào chầu được ngồi, tâu việc với vua không cần báo danh, nhưng ông vẫn thực hiện nghi lễ thần tử đầy đủ, trên lễ kính vua, dưới trọng hiền sĩ, đó gọi là Đại Lễ.

Làm người có các đức tính trên kiêm đủ nên làm chính trị, đạt đến phẩm chất “Đại” thì được nhân dân tôn vinh là Thánh. Đó là lý do hiển Thánh của Hưng Đạo Vương.

Nhà Trần có một Thánh nhân như thế phò tá mà còn lụi tàn suy vi, huống chi đến ngày nay người ta chưa bằng thánh mà đã dám dời lư hương của nhân dân thờ Thánh.

Than ôi, những người làm chính trị thời nay đạt được phẩm chất bình thường đã được mấy người, huống gì đến phẩm bật Thánh. (H .M). Copy của Janet Tran .

Oanh liệt, NHÂN, TRÍ, DŨNG, như thế mà ông đành thúc thủ trước Trần Kim Yến, bí thơ của một quận .

Bài Khác