Hiến chương của Liên Hiệp Quốc năm 1945 – Điều 42.

Hiến chương của Liên Hiệp Quốc năm 1945 được gọi là Công Pháp Quốc Tế là Hiến Pháp mà mọi Cộng Đồng quốc Tế phải tuân theo. Điều 42 của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc : Nếu Hội Đồng Bảo An thấy các biện pháp ôn hòa trong điều 41 là không thỏa đáng hoặc đã được chứng minh là không thỏa đáng thì cần có hành động quân sự trên không; trên biển hoặc trên bộ để duy trì; khôi phục lại hòa bình và an ninh Quốc Tế . Hành động như vậy có thể bao gồm các cuộc phô trương; phong tỏa và các hoạt động quân sự khác của các thành viên Liên Hiệp Quốc để khuất phục sự xâm lăng vô cớ của những quốc gia mạnh bắt nạt quốc gia yếu. . .

Bài Khác