CƯỜI … CƯỜI … CƯỜI …

Chuly sưu tầm

CƯỜI … CƯỜI … CƯỜI …

Cười để hiểu Cười để vui,
Cười sưởi ấm tình người,
Cười tạo thành an lạc,
Cười giải tỏa phiền ưu,
Cười cốt giác người tu.

Cười âm thằm tiến hóa,
Cười rưới tươi mọi giới,
Cười không rời thanh nhẹ,
Cười chơn lý cho sâu,
Cười thanh điển phát quang,
Cười giải phá trần tâm.

Cười âm thằm tiến hóa,
Cười rưới tươi mọi giới,
Cười không rời thanh nhẹ,
Cười tâm thân đều tốt,
Cười phá tan uất khí,
Cười giữ phận làm người.

Cười con cá cũng vui,
Cười tiến tới nơi nơi,
Cười sức khỏe nội tâm,
Cười chơn lý cho sâu,
Cười thanh điển phát quang,
Cười giải phá trần tâm.

Cười rèn trui thực chất,
Cười an vui muôn thuở,
Cười muôn đàng rất hợp,
Cười tâm thân điều tốt,
Cười diệu thâm tiến hóa,
Cười không mưu tìm lợi.

Cười không mất tiền xu,
Cười thanh điển phát quang,
Cười chẳng ngộp mệt tim,
Cười cốt giác người tu,
Cười giải phá trần tâm,
Cười giải hết trần tâm.

Cười mê lầm biến mất,
Cười đón rào không có,
Cười thong dong tự tại,
Cười ngoài trong hiệp nhất.
Cười căn nền hay nhứt,
Cười không mưu không lợi.

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.

Bài Khác